Бібліографія

У цьому розділі ми наводимо бібліографію наукових публікацій, що надруковані за останні 10 років, і частина з яких прив’язані до НПП як діючого об’єкту ПЗФ.

Перелік наукових праць за авторами:
Вітер С.Г.
Яцюк Є.О.
Морозова І.І.
Гукасова А.С.Ботаніка та мікологія


Акулов А.Ю., Ордынец А.В. Редкие грибы Национального природного парка «Гомольшанские леса» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Под ред. Атемасова А.А. Харьков: ХНУ, 2006. – С. 17-24.

Акулов О.Ю., Леонтьєв Д.В. Гриби внесені до Червоної книги України з НПП „Гомільшанські ліси” // Український ботанічний журнал. – 2008, №1. – С. 586-589

Бенгус Ю.В., Чоломбітько О.В., Ширяєва Т.С. Водні рослини національного парку «Гомольшанські ліси», їх вивчення в природі, культивування в дендрарії ХНУ ім. Г.С. Сковороди і використання в учбовому процесі // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 210-річчю Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України (25-28 вересня 2006 р.). – Умань, 2006. – С. 201-203.

Власюк Т.А. Редкие растения Тарановского лесничества // Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию Ботанического сада Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина «Охрана редких видов растений: проблемы и перспективы», 27-30 сентября 2004 года. – Харьков, 2004. – С. 30-32.

Вовк О.Г. Про рідкісну фітобіоту національного природного парку «Гомільшанські ліси» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю науково-дослідної лабораторії екології та освіти «Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність». – Київ: Науковий світ, 2007. – С. 13.

Горелова Л.Н., Бабенко Н.Б. Редкие лесные растения Гомольшанского природного парка // Тезисы докладов юбилейной конференции, посвященной 85-летию биостанции ХГУ. – Харьков, 1999. – С. 46-47.

Горелова Л.Н., Гамуля Ю.Г., Комаристая В.П. Лекарственные растения национального природного парка «Гомольшанские леса». – Харьков, 2006. – 137 с.

Горелова Л.Н., Саидахмедова Н. Б. К характеристике современного состояния редких растений национального природного парка «Гомольшанские леса» // Матер. ХІІ з’їзду Укр. бот. тов-ва (Одеса, 15-18 травня 2006 р.). – Одеса, 2006. – С. 82.

Горелова Л.Н., Саидахмедова Н.Б. Редкие растения национального природного парка «Гомольшанский» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области: Сборник научных статей. – Харьков, 2003. – С. 29-35.

Догадина Т.В. О подготовке конспекта флоры водорослей национального природного парка «Гомільшанські ліси» // Матеріали ХІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.). – С. 211.

Леонтьев Д.В. Видовой состав миксомицетов (Myxomycota) национального природного парка «Гомольшанские леса» (Украина) // Микол. и фитопатол. – 2006. – Т.40, №2. – С.101-107.

Леонтьев Д.В. Некоторые итоги исследования миксомицетов (Myxomycetes) в Национальном природном парке «Гомольшанские леса» // Мат. Всеукр. конф. молодих вчених-ботаників. – Київ, 2006. – С.34-35.

Леонтьев Д.В. Хвойно-лиственная дифференциация ксилофильных миксомицетов в условиях Гомольшанских лесов (Украина) // Мат. 1 (10) конф. молодых ученых-ботаников. – С.-Петербург, 2006. – С.110-112.

Ордынец А.В., Акулов А.Ю. Редкий гриб Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst. из Национального природного парка «Гомольшанские леса» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Под ред. Атемасова А.А. Харьков: ХНУ, 2006. – С. 24-30.

Прилуцький О.В. Hypocrea minutispora – новий для України вид з Національного природного парку “Гомільшанські ліси” // Матеріали міжнародної наукової конференції “Від молекули до біосфери” (м. Харків, 21-23 листопада 2006 р.), Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна - С. 91.

Прилуцький О.В., Акулов О.Ю. Hypocrea minutispora B.S. Lu, Fallah et Samuels – новий для України вид з Національного природного парку „Гомільшанські ліси” // Материалы Международной конференции «От молекулы до биосферы», Харьков: ХНУ. – 2006.

Прилуцький О.В., Ординець О.В. Базидієві макроміцети на місці борової пожежі в НПП “Гомільшанські ліси” // Матеріали міжнародної конференції молодих вчених “Актуальні проблеми ботаніки та екології” (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта) – Сімферополь: “Аріал”, 2010. – с. 86-87.

Саидахмедова Н.Б. К истории создания национального природного парка «Гомольшанские леса» // Матер. ХІІ з’їзду Укр. бот. тов-ва (Одеса, 15-18 травня 2006 р.). – Одеса, 2006. – С. 162.

Сивоконь О.В. Гастероїдні базидіоміцети Національного природного парку «Гомільшанські ліси» // Заповідна справа в Україні. – 2008. – Т. 14, № 2. – С. 56-62.

Холмогорцев Р.Е., Акулов А.Ю. Новый для Украины вид Russula pectinatoides Peck из Национального природного парка «Гомольшанские леса» // Материалы Международной конференции «От молекулы до биосферы», Харьков: ХНУ. – 2006.

Худякова Е.И. и др. Учет рябчика малого (Fritillaria melleagroides) на пойменном лугу квартала 71, выдела 10 Задонецкого лесничества // «Биология: от молекулы до биосферы». Материалы ІV Международной конференции молодых ученых (17- 21 листопада 2009 р., Харків, Україна). – Харьков: ЧПИ «Новое слово», 2009. – С. 257- 258.


Зоологія (хребетні)


Атемасова Т.А., Атемасов А.А. Аннотированный список птиц Национального природного парка «Гомольшанские Леса» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Вып.2. – Харьков, 2006. – C. 47-65.

Атемасова Т.А., Атемасов А.А. Современное состояние орнитокомплексов национального природного парка «Гомольшанские леса» // Изучение и сохранение природных экосистем заповедников лесостепной зоны. Материалы Международной научно-практической конференции Курск, 2005. – С. 279-281.

Брусенцова Н.А. Параметры и характер использования нор, расположенных на семейных участках лисы обыкновенной (Vulpes vulpes) на территории НПП «Гомольшанские леса» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Сб. науч. статей. – Харьков, 2006. – вып. 2. – С. 82-87.

Брусенцова Н.О., Яцюк Є.О. До фауни мишоподібних гризунів Національного парку „Гомільшанські ліси” // Тези доповідей Першої Міжнародної конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (11-14 квітня 2005 року, м. Львів). – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С.273.

Влащенко А.С. Вплив лісогосподарської діяльності на кажанів та їх охорона в лісах України (на прикладі Національного природного парку «Гомільшанські ліси») // Запов. справа в Україні. - 2010. - Т. 16. - вип. 1. - С. 44-50.

Влащенко А.С. К вопросу о роли рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) в дубравах лесостепи // Материалы III Международной научной конференции “Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах”. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2005. - С.461-463.

Влащенко А.С. Результати мічення рукокрилих в околицях біологічної станції Харківського національного університету // Біологія та валеологія: Зб. наук. праць ХНПУ. - 2006 - вип. 8. - С.12-21.

Влащенко А.С. Современное состояние и динамика населения рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) Национального парка «Гомольшанские леса» // Plecotus et al. – 2005. – №8. – С.8–16.

Влащенко А.С. Соотношение полов у четырех видов рукокрылых на северо-востоке Украины // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: біологія. - 2008. - №814. - Вип. 7. - С.65-73.

Влащенко А.С. Сучасний стан вечірниці малої (Chiroptera) на території Харківської області // Вісник Львівського ун-ту. Серія: біологічна. – 2009. – Вип.51. - С.145-156.

Влащенко А.С. Убежища рыжих вечерниц (Nyctalus noctula Schreber, 1774) на территории Гомольшанского леса // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: біологія. - 2005. - №709. - Вип. 1-2. - С.122-133.

Влащенко А.С., Влащенко П.С. Материалы по экологии рыжей вечерницы (Nyctalus noctula Schreber, 1774) в лесостепных дубравах (по материалам Гомольшанского леса) // Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных: Сб. науч. Тр. ХГЗВА. - 2006. - Т. 16. - С.438-447.

Влащенко А.С., Гукасова А.С. Разработка метода инвентаризации видового состава и структуры населения рукокрылых // Запов. справа в Україні. - 2009. - Т. 15. - вип. 1. - С. 49-57.

Зиненко А. И., Коршунов А. В. Аннотированный список амфибий и рептилий НПП “Гомольшанские леса”// Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Вып.2. – Харьков, 2006. – C. 42-47.

Колесник А.Н., Старко Н.В., Фоменко А.В. Фауна круглоротых и рыб участка реки Северский Донец в пределах Змиевского района Харьковской области // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. - 2007. - Вип.5. - № 768. - С. 94–98.

Кривицкий И.А., Надточий Г.С., Чаплыгина А.Б. Птицы Гомольшанского национального парка, утраты и пополнения фауны // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Вып.2. – Харьков, 2006. – C. 65-71.

Скоробогатов Е.В., Атемасова Т.А. К вопросу о бобровом поселении на реке Гомильша // Животный мир: охрана и рациональное использование. Материалы научно-практической конференции. – Х., 2006. – С. 80-82.

Скоробогатов Е.В., Солодовникова О. Копытные Национального парка «Гомольшанские леса» (Харьковская область) // Материалы III Международной научной конференции “Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах”. – Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2005. – С. 503-505.

Солодовникова О., Скоробогатов Е.В., Саидахмедова Н.Б. Метод пробных кормовых площадок в изучении оленя благородного и косули европейской в НПП «Гомольшанские леса» // Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах. Тезисы IV международной научной конференции. — Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2007. – С. 506-507.

Шандиков Г.А., Гончаров Г.Л. Редкие виды рыб бассейна Северского Донца Северо-восточной Украины // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. — 2008. — Вип.8. — №828. - С. 65 – 90.

Шандиков Г.А., Кривохижа Д.В. к вопросу о видовом составе и некоторых особенностях биологии щиповок рода Cоbitis (Teleostei: Cyrinifirmes: Сobitidae) в ихтиофауне верхнего и среднего течения Северского Донца Украины// Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. - 2008. - Вип.8. - №828. - С. 91 – 118.

Яцюк Е.А. Результаты мониторинга популяции серой неясыти (Strix aluco L.) в условиях лесостепной дубравы НПП «Гомольшанские леса» // Орнитология Северной Евразии. Мат-лы ХІІІ Международной орнитологической конф. Северной Евразии. Тезисы докладов. - Оренбург: изд-во Оренбургского гос. пед. ун-та, ИПК ГОУ ОГУ, 2010. - С. 338-339.

Яцюк Е.А. Сроки и успешность размножения серой неясыти в условиях НПП «Гомольшанские леса» (Харьковская область) // Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8-9.04.2009 р.). - Київ, 2009. – С. 61 – (Зоологічний кур’єр, №3.) - http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf

Яцюк Є.О. Фауна дрібних ссавців нагірної діброви національного природного парку «Гомільшанські ліси» за даними аналізу пелеток сірої сови // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2008. – Вип. 7, №814. – С. 132-139.

Яцюк Е.А. Использование искусственных гнездовий серой неясытью в нагорных дубравах, Восточная Украина // Совы Северной Евразии: экология, пространственное и биотопическое распределение. / Под ред. Волков С.В. (гл. ред.), Шариков А.В., Морозов В.В. – М.: 2009. – С. 138-143.


Зоологія (безхребетні)


Полчанинова Н.Ю. Пауки нагорных дубрав Гомольшанского природного парка // Харьков: Научные исследования природно-заповедного фонда Харьковской области: Сборник научных статей. – 2003. – С. 62-70.
Балашёв И.А., Биатов А.П., Василюк А.В. Видовой состав и фитоценотическая приуроченность наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) Национального природного парка «Гомольшанские леса» (Украина, Харьковская обл.) // Вестник зоологии. – Т. 43, № 4. – 2009. – С. 355-360.

Бартенев А. Ф., Терехова В. В. К изучению жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Левобережной Украины // VI з’їзд українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. — Біла Церква, 2003 — С. 9–10.

Бартенев А. Ф., Терехова В. В. К изучению ксилофильных жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Левобережной Украины. // Животный мир: охрана и рациональное использование: Материалы научно-практической конференции. — Х., 2005. — С. 35-39.

Терехова В. В. Методика изучения стволовой фауны. // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених до 190-річчя ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2006. — С. 248–249.

Терехова В. В. К вопросу о формировании комплекса короедов (COLEOPTERA, SCOLYTIDAE) — ксилофагов ильмовых пород. // Біологія: від молекули до біосфери: збірник матеріалів Першої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21–23 листопада 2006р., м. Харків). — Х., 2006. — С. 81.

Бартенев А. Ф., Терехова В. В. Заметки о жуках-усачах (Coleoptera, Cerambycidae) национального природного парка «Гомольшанские леса» // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Сборник научных статей. — Х., 2006. — Вып. 2. — С. 39–43.

Терехова В. В. Особенности биологии короедов трибы Xyleborini (Coleoptera, Scolytidae) НПП «Гомольшанськие леса». // Біологічне різноманіття екосистем: сучасна стратегія захисту рослин: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених до 75-річчя факультету захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2007. — С. 93–94.

Терехова В. В. Ксилофильные жесткокрылые (Сoleoptera) ильмовых древесных пород НПП «Гомольшанские леса» // VII з’їзд українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. — Ніжин, 2007. — С. 130.

Терехова В. В. Видовий склад та деякі особливості екології короїдів-заболонників (Сoleoptera, Scolytidae) Cхідного Лісостепу України // Матеріали міжвузівської наукової конференції «Екологія — шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» (м. Умань, 23–24 квітня 2009 р.) — Умань, 2009. — с. 23–24.

Терехова В. В., Бартенев А. Ф. Обзор фауны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) лесостепной и степной зон Левобережной Украины // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы V Международной экологической конференции (12–16 октября 2009 г., Днепропетровск). — Днепропетровск: Лира, 2009 — С. 234–236


Копіювання матеріалів сайту можливе за умови розміщення діючого гіперпосилання на www.gomilsha.org.ua

Зв'язок з адміністрацією сайта поштою nppgomolsha@ukr.net (з поміткою "Сайт")

Ми у соцмережах:

Facebook

Instagram

63436, Харківська область, 

Чугуївський район

с. Коропове, вул. Монастирська, 27

м. Зміїв, вул. Адміністративна, 25

(1 поверх)

E-mail: nppgomolsha@ukr.net

Підтримати "Гомільшанські ліси"

Замовлення екскурсій:

(050) 585 84 64

Керівництво:

(066) 247 25 65

Відділ охорони НПП:

(050) 061 39 41

© 2010 - 2021 Національний природний парк "Гомільшанські ліси". Використання матеріалів сайту при наявності посилання на gomilsha.org.ua
Много шаблонов Joomla на JooMix.org